Knapp
Förskolan Paletten
Knapp
Startsidan
Knapp
Aktuellt
Om oss
Natur & miljö
Drama & skapande
Musik & rörelse
Ansök om plats
Kontakta oss
Knapp
Musik och skapande
Musik och skapande

Vår tvärgrupp musik och rörelse innebär bland annat dans, rytmik, rörelselekar och sångsamlingar. Vi vill att barnen ska få lyssna och röra sig till olika sorters musik, lära sig rim och ramsor, rörelsesånger och prova rytmikmaterial samt instrument. Vi kommer även att använda oss av positiv beröring och avslappning genom massage.

Genom musik och rörelse vill vi att alla barn ska få möjligheter att öva sig på samarbete och turtagande samt få en ökad självkänsla.

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.”
(lpfö 98 s.6)